<

استانبول

 

 

شرایط آب و هوایی استانبول در ماههای مختلف سال

بیشترین

کمترین

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

8°C

2°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

9°C

3°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

11°C

3°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

16°C

8°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه می

21°C

12°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه ژون

25°C

17°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه جولای

29°C

21°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

28°C

20°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

25°C

18°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

19°C

12°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

14°C

8°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

10°C

5°C